Fonomo 2020

Witajcie,

 

Mamy nadziej─?, ??e jeste??cie zdrowi i czas kryzysu mija Wam bez wi─?kszych powik??a??.

 

My ??yjemy i mamy si─? w miar─? dobrze. Pracujemy nad tegoroczn─? edycj─? festiwalu maj─?c nadziej─?, ??e uda nam si─? j─? przeprowadzi─? i to z udzia??em Was – publiczno??ci.

 

Ze wzgl─?du na zaistnia??e okoliczno??ci musieli??my mocno zmieni─? podej??cie do tegorocznej edycji Fonomo. Nasze priorytety pozostaj─? niezmienne - b─?dziemy obraca─? si─? wokó?? muzyki i filmu z naciskiem na obszary gdzie te dziedziny oddzia??uj─? na siebie w sposób najciekawszy . B─?dziemy Was informowali jak tylko tylko pojawi─? si─? bardziej konkretne, potwierdzone punkty naszego programu.

 

Póki co przygotowali??my zestaw filmów z poprzednich edycji, które b─?dziecie mogli obejrze─? online, a tak??e sporo innych ciekawych materia??ów, w których naszym zdaniem d??wi─?k i obraz spotykaj─? si─? z inspiruj─?cy i niekonwencjonalny sposób.

 

Wracamy do pracy i mamy nadziej─? spotka─? si─? przynajmniej z cz─???ci─? z Was w pa??dzierniku (14-17) w Bydgoszczy.

2020-06-16